KJK70 A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar története

50-60-as évek

A közlekedésmérnök képzés 1951-ben Szegeden indult az Öthalmi laktanya épületében, majd a Vásárhelyi sugárút volt gépkocsizó laktanyájában.

A Közlekedésmérnöki Egyetem irányító főhatósága a Közlekedés és Postaügyi Minisztérium volt, az újonnan alapított egyetemen első lépésként vasútépítési és vasúti üzemeltetési szakok indultak. Ekkor az oktatást 16 oktató végezte, akik közül hatan Budapestről jártak Szegedre. Több óraadó is közreműködött az alaptárgyi és szaktanszékeken a főállású kollégák mellett, az akkori előírásoknak megfelelő politikai, nyelvi, katonai és testnevelési feladatok ellátására szervezett oktatói csoportokban.

1952-ben az egyetemet Szolnokra helyezték át,

ahol a megyei bíróság épületében kapott helyet. 1953-ban az út- és vasútépítési szakokat leválasztották a Közlekedésmérnöki Egyetemről és Budapestre az Építőipari Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karára helyezték át. Ezzel egyidejűleg Szolnokon megalakult a gépjármű üzemeltetési szak, a vasútüzemeltetési szakon belül pedig a vasúti távközlési és biztosító-berendezési ágazat.

1956 elején megkezdődött az egyetem Budapestre költöztetése

és betagozódása az Építőipari Műszaki Egyetem és a Közlekedésmérnöki Egyetem összevonásából létesült Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetembe, annak egyetemi szintű okleveles mérnökképzést adó Közlekedési Üzemmérnöki Karaként. Kezdetben az új kar az egyetem központi épületében kapott ideiglenes elhelyezést, majd a Hadmérnöki Kar megszűnése után – 1958-tól, közel 20 éven át – a Kinizsi utcai volt Református Gimnázium épülete lett a kar székhelye.

1967-ben került sor a BME és az ÉKME egyesítésére, Budapesti Műszaki Egyetem elnevezéssel.

Ekkor a karon az oktató-nevelő és tudományos munka szervezeti kereteit az Aero- és Termotechnika-, az Építő és Anyagmozgató Gépek-, a Gépelemek-, a Gépipari Technológia-, a Gépjárművek-, a Közlekedésautomatikai-, a Közlekedésüzemi-, a Közlekedésgazdasági-, a Matematika-, a Mechanika- és a Vasúti Járművek Tanszék képezte. A 60-as évek közepétől mind a szakmérnök képzés, mind a gazdasági mérnökképzés nagymértékben fejlődött, 15 szakmérnöki szakon és a gazdasági mérnöki szak 5 ágazatán folyt posztgraduális képzés.

70-80-as évek

1978-ban a kar valamennyi szakának tanterve módosult a korszerű oktatási módszerekhez igazodva.

A közlekedési szak hallgatói közlekedésmérnöki diplomával, a járműgépész és a gépesítési szak hallgatói pedig gépészmérnöki diplomával fejezték be tanulmányaikat. Ez a tanterv maradt érvényben 1991-ig.

A járműgépész szakon folyó képzés 1985-től a repülőgépész, 1988-tól, pedig a hajóépítő gépész ágazat beindításával bővült.

A járműgépész és a gépesítési szak hallgatói számára 1985-től további szaktárgy-csoport választási lehetőség állt fenn, módot adva a járműgyártás és -javítás tárgykör elmélyültebb tanulmányozására. A karon 1976-tól 1990-ig a hajózási és a hajógépész szakokon 3 éves főiskolai szintű üzemmérnök képzés is folyt.

1990-2000-es évek

A kar a moduláris tantervet 1991-ben, a kar alapításának 40 éves jubileumának évében vezette be

a Közlekedési Minisztériummal szoros szakmai együttműködésben, vállalati és intézményi kooperációban. Az új kari tanterv bevezetése után 2 évvel az Egyetemi Tanács elfogadta a kredit rendszerű képzés koncepcióját.

A Közlekedésmérnöki Kar mindig is fontosnak tartotta a végzett okleveles mérnökök szervezett továbbképzését.

A hagyományos járműgépész, városi közlekedési, közlekedési rendszertechnikai és közlekedésbiztonsági műszaki szakértői szakokon túl, a műszaki diagnosztika, a karbantartás, a mérnöki menedzsment és logisztika szakterületén is indított képzéseket a kar. 1995-től a Műegyetem, azon belül is a kar kapta meg a felsőfokú munkavédelmi képzések felügyeletét.

Fontos mérföldkő volt a kar életében a nappali doktori képzés beindítása 1993-ban.

 Ennek továbbfejlesztéséből alakult ki az akkreditált Közlekedéstudományok Doktori Iskola és a Járművek és Mobil Gépek Tudománya Doktori Iskola, ezek adták a hazai közlekedési és járműtechnikai tudományos kutatói és az egyetemi oktatói utánpótlás legfőbb forrását.

A 2005-ben elfogadott felsőoktatási törvény előírásaihoz igazodva 2006 szeptemberétől a Közlekedésmérnöki Karon is elindult a lineáris, kétlépcsős mérnökképzés,

amelynek első lépcsőjében a közlekedésmérnöki BSc szakon három szakirányon indult mérnöki alapképzés. A három szakirány kapcsolódott a kar hagyományos képzési profiljához, nevezetesen a közlekedési folyamatok, a járműtechnika és a logisztika szakterületeihez.

2010-2021

A 2006-ban indult közlekedésmérnöki BSc alapképzést 2010 szeptemberében követte a karon a járműmérnöki BSc alapszakos képzés, majd 2012 szeptemberében a logisztikai mérnöki BSc alapszakos képzés.

A kar a képzési profiljának pontosabb meghatározása érdekében 2011-től felvette a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar nevet.

Az első nappali tagozatos MSc mesterképzéses hallgatók az új, lineáris kétlépcsős rendszer szerinti képzésben 2012 februárjában végeztek okleveles közlekedésmérnökként. Ezt követően 2012-ben végzett az első járműmérnöki mesterképzést választó évfolyam, majd 2018-ban az első logisztikai mérnöki mesterképzést teljesítő évfolyam.

2018-ban a technológiai fejlődést szem előtt tartva és az erősödő ipari igényeknek megfelelve, a karon elindult az országban egyedülálló, angol nyelvű autonóm járműirányítási mérnök mesterképzés.